Tuesday 9 April 2013

..YA...ZOPDIT..''MAZYA..'''

SREE..DURGA'RAKTAM'BARA..SHAKTIPITHH...''AT..POST..KARANJALAD..DATT.......
'''M...i...''...YA..KSHETRRAT....''PANCHAN'G...+..MARG'DARSHAN....'''
YA...BAHOOVIDHH '''VYAJN..DVARE....
LOKAN'NA..MARG'DARSHN KAR'NYACHHA PRAY'TNN..KART0
.....S...i...D...H...H...A...N'..T...+..H...O...R...A...+...''G'''A'''N'''.i.'''T...
....=....AH0RATRR..ASHi..TYACHHi...VYA_K_KHYA...AAHE....
HI.VYAK.KHYA...''ABADHHIT..AANI..''A'''N'''00'''B'''A'''D'''H'''H'''T'''...
PADHHATINE...{..METHHAD..}
'''AYNAA'NSH..+A..H..A..R..'G..A..N..'''''
ANSHAT''MAK...VR00DHHI''YANSH....
=...G'''A'''R'''B'''H'''A'''_K'''00'''N'''D'''L'''.i.'''
...MATECHHYA..GAR'BHAT,,JEN'WHA...''A...R...B...H...A...K...''
.....S...P...A...R...'...M....{...Y'''''''''''''X'''''''''..AN00K0N..''}
STHHITIT....''GAR''BHADHHAN....'''V...Y...0...''M'''A'''T'''...
P'''R'''A'''V'''E'''S'''H'''...KART0...''T'''E'''N'''W'''H'''A'''
HE...DYAN..AATA..FAK'T..MAHAK00L_K00NDLINI..SADHHKANNACHH..

No comments:

Post a Comment