Wednesday 10 April 2013  1. ''''om..d00rge..durge..rak_shini..swaha.....yah mantr...es navratri me..r0j...21...'mala''...japna....''sar'va-SREY'S'KAR...HAI
  2. ''ya...devi...sar'va..bh00tesh00...''k...a...n...y...a....'''r'''00'''P'''e'''n'''...san_sthita...nams'tasye....nams'tasye..nams'tasye...nam0..namha......'''kal''bhramam..katak'she...''''namo..namha...
  3. navratri...ke...'''9'''...paigam....1....kriyetiviti...2....d'''e'''n'''c'''i'''t'''.i.'''...3....o'''n'''e'''...man..''0'''r'''g'''e'''n'''a'''.i.'''z'''e'''t'''i'''0'''n''..+...''u''''4....''krinjj...a..t..i..t...y...00...d...'''...5...'san_sh0dhhan.....6...''sar''Pann....7....'''man...=..man...''c''..2...'..8...jaaP_taaP..'bhak'ti..{..krvjj..sgya..}...'''9'''...g'''.i.''r'''l''c'''h'''.i.'''L'''d'''...p00jan...'''..yah...par'va._kaL...hai...jisame....''maa..''_kanya_r00P..se...y'''a'''j'''.i.'''__P'''00'''j'''.i.'''..jani...jar00ri...hai...''tabhi...''9''''..RATRi..y0...ka....sahi...y0jan..._pra_bh0jan....''h...o...g...a...''

No comments:

Post a Comment