Monday 15 April 2013


18 seconds ago

aarti...jap..pathh..vrat..

.....ma..d00rgaji...jo..''d...u...r...g...a...m...__sansar..''me''..''se''...hame...tarti...=..raksha...karti...hai
..jab..ham..jada..''d00kho..''me...hote..hai..''na''..tab...A...A...R...'T...a..__swar...me....p00karte...hai....''TAB''
...J...A...N..''..M..A..{..BiRTH..}..HOTA..HAi..''A''A''R''T''.i.''....KA..FIR..jap..=..yane..''kriativiti..frikvensi....
....pathh...lagatar...''y..oo..g...m..0...''..ka..pichha..karte rahne ki kriya
vra''t..=..''...an00sha_san..awam..niyam..se ''y00k't..''..jivan..

No comments:

Post a Comment