Sunday 14 April 2013

ANDAR00NI GYAN

..SHABDO..KE..DCBL...KO..BADHHNA../
JAHRILI...PED..PA0DHHO...KO..SICHHNA../
J..00..G..L..00..N..''..KO..T0..CHHOD...HI..DIYA..USANE../
...HAR...PAG____PAR...C'''A'''R'''B'''A'''N''''...F'''00'''T'''P'''R'''..i..''N'''T''..K..i..''..BADHHAT
HAR....VISHYO...KO....ANOOTPATTI...KE..AVIKSIT..CHHARNO...ME...UDYATATA../

AAKHIR..ME...KYA...
T0..
...P...A...T...A...N...

No comments:

Post a Comment