Saturday 6 April 2013

...navratri...9'''

..om..nash'chandikaye...namha...''''
sree markandey uwachh...
=...arthhat....''mar'kandeya...'''jivan ki jijivisha...me...
'''vyaST...AUR...''MASta...'''
rahata...hai...aur...''1'''samr00dhhi...''2''sshanti..''3''s'''a'''h'''m'''a'''t'''.i..'''..''4'''...veragya......''5''''...A..n00..s..h..a..s..a..n..''''6''''....gyan..vigyan..pragyan...'''7..''''mahattata....'''8''''sneha..'''''9.''''matr00_A_B_H_E_D_''BHAV....

No comments:

Post a Comment