Saturday 27 April 2013

MAN...SOL

KOi bhi apvad n karte huye bhi
sab vishay vastoo ''o'' ko ..apna yah man...''hi''..janam  deta rahata hai
vah bahar ki dooniya ke  sthhul _vastoo_vishay.....aur  Antrik dooniya ke  's'''oo''k'''s'''h'''m''a   vishay_vastoo...''L''A''G''A''T''A''R''...
N...i...R...M...A...N...
KARTA RHATA HAi
kevah vIshay vastu  hI nhI  _vah  man  to  ''v..i..s..h..y..o..'''ka''..k..a..r..t..a..''....avam....b...h...o...k...'t...a.'
yah bhi man dvara  nir'man kiya jata hai...
M...A...i...''AUR.'''...MERE....C..H..A..R..O..__O..R...''..KA.'..J...A..G..A..T....BHi....
man ki hi ...N...i...R...M...i...T...i...''HAi...

No comments:

Post a Comment