Sunday 28 April 2013

aat'm tat'v aur ....

agyan ki krivij kshetrnikao...se  jab  jab jiv

vihit''bhav ...me  {..kya  ham 's'''''.h'''''.i.'''v....hai ..}
aane ka yat'n karta hai...tab tab   use A..N..E..K..A..__N..E..K..
BANDHHAN_DRESHKANIKA'0'...KA SAMNA KARNAA PADATA HAI....AUR VAH   ''TRAS'T HOKAR  
APNE KSHE'M''BHAV ME YOOKT HOKAR

ADDHHNTA PRAS'FOOTIT KARTA HAI

No comments:

Post a Comment