Tuesday 30 April 2013

S..A..M..P..OO..T

S'''A'''M'''P'''OO'''T'''

YANE ...JOD...''LEKIN YAH TREKSH  SAMPOOT NHI HAI
YAH   ''U'''C'''H'''H'''E'''DD'''.i.'''T
...VASTOO...+..VAASTOO.....=.....VA__VAASTOO........{..?..}

TAT''VA     SANVEG....NINIT....KRUL....BHARUL...
YAH ....5....PRAKAR KE SAMPOOT
JAGAT KI TREK''SHANAO ME....

AAVAHIT PADHHATI SE VYAP''T HAI
UPYOG..?...=....SAR''GAR''BHIT..R'''A''''H'''A''''S'''Y'''O''''...KO...

JATAN   AUR  AAVRA''TAN  KAR SAKNE KA  U'''P''''Y'''O'''G'''
JO   D''Y''A''N''A''S''T''H''H''A''......
SADHHKO KO ....SAMADHHi  ME SAHAYK

No comments:

Post a Comment