Monday 29 April 2013

..SHODA'SH MATROOKAYE

...16..MATRUKA...????
YAH VESHTIT ANSH''BHOOTiY_V'''A'''R'''N'''_N'''Y'''A'''S'
...AKAMDAM   ''''...T.....OO....R...i...Y...''
PRAGHHAT...ME   VESHTIT HAI

{..DEKHIYE  SAM WED..VIBHA_BHAT SOOTR..}
...JAB BHI BRAMHAND   APNE ''A''A''K''A''R''N''.i.''Y''

ROOP SE
VIMOOKHA
HOTA HAI ..''NA.''
TAB
N''''A''''K''''S''''H''''T'''R''''O'''....Ki
A'''A'''B''H''A''D''A''N''__KRIYA__V...E..J...A...N..A...{..SWIKAR'Y..}..
YOOKT HONE SE..U'''N'''A'''M'''E...KOOL..16..VYASHTIKAO KA VYOM ATI_AAVASHYAK HAI

No comments:

Post a Comment