Tuesday 30 April 2013

D.....E.....V.....

YAH   TAT'AVO KE   SIDHHAN'TIY  TRE''SA''RE''NOO''..''O''...ME


AK___SAMAN    V.....i....J...0....J....A...N...

S'''A''''D'''H'''H'''N'''E'''

ME

M'''A'''D'''A'''D'''
KARTA

HAI

No comments:

Post a Comment