Tuesday 23 April 2013

A_v_i_d_y_a_..+..yoU..

JAB_TAK...''K'''A'''L'''...Ki  .'''..s...a...n...k...a...L..p..a...n...a..''''   .{..i..m..e..j..i..n..}..RHEGi...
T...A...B..._T...A...K...              ''S''''''A''''N''''S''''A'''R''''...KA..'''''''..A_N_OO_B_H_A_V_'''''

B...H...i...''RHEGA..''''{..100..%..}
KARAN..?
...K'''A'''L''''..{..T...i...M...E...}..YAHi......''M'''A'''D'''Y'''A'''M'''..{.MiDiYETAR..}..RHEGA  .'''..K''.i.''
J'''.i.''S'''A'''K'''E'''    A_N_T_A_R_G_A_T.......''S'''A'''N'''S'''A'''R'''...Ki...PRTiTi..{..Ki..YAH..SAN'SAR..HAi..}..YAH..LAGATAR...MALOOM..HOTA..RHEGA...
....J...i...S...''..K_SHA'N..{..T..i..M..E..}..''H''A''M''...K''A''L''{..T..i..M..E..}..KE..BHi..''A''A''G''E''..
....JAYEN'GE....
U.....S.....i....''..K_SHAN...{..TAT'KAL..}.....'''S''''A'''N'''S'''A'''R'''...''KA''...BHi....A'''N''T''A''..{..LOST..=..KHAT''M..}..HO..JAYEGA...

No comments:

Post a Comment