Tuesday 12 February 2013


u..pnishad...vya..k..khyan...''moon'dak''

bramhavidya...''sarv..vidya..pratishtham..''...moondak....yane....jiname...''moon'd...=''skuLL...RAHE....YAH ...3...SKULL...1....BRAMHA....2...VISHNOO...3...SHIV....ENME ...1...BRAMHA...'''NEW..T...R...O...N....'''....2....VISHNOO....YANE..'''P...R...O...T...O...N...'''.....3...SHIV...YANE.....'''E...L...E...K...T...R...O...N...'''....AUR...EN TINO...''MOONDAK....YANE...''K...R...i...V...i...J...'''...FiLD...'''ES BRAMHA KO JAN..NE HETOO  SIRF KISI AK ..''SAB'JEKT..''KO JAN LE ...AiSA NHI HAI......F..i..J..i..X..''..N..E..W..K...L...I..A..R..''A..N..R..J..i..''....A..T..O..M..i..K..A..N..R..J..i..K..E..M..E..S..T..R..I...'''B..A..Y..O..'''KEMESTRI....''JOO..''O'''...L..O..J..I...''''M..A..T..H..'''S...P...E...S...O...''..L..O...J...I...'''A...S...T...R...O...L...O...J...I...'''''B..A..Y..O..''A..L..I..Y...N..O...L...O...J...I...''''''A..T..M..A...L...O...J...I...''''..'''YATT'DA..DRESHYA''MAGRAHYA'MAGOTRA'MAVAR'NMACHAKSHOO:SROTRAM....TAD..PANiPADAM.....''NITYAM..VIBHOOMA..SARV'GATAM..SOO_SOOKSHMAM..TAD..VYA..YAM..YAD_BHOOTYONI..PARiPASHYAN''Ti..DHHiRA:'''''

No comments:

Post a Comment