Sunday 10 February 2013


'''A..N...R...J...i..AND...''''TiME'''''

...FIR AAGE...UNIVRSAL KI ''KO_SHi..KAYE''''...'''SAMY...KE...HAR...AAYAM...KO...'''DOHRATi...JATI...HAI....''YHI...''DOH_RAV...'''''SAMAY...KO...SAMAY...'''ME...''''''SAMAY...KE...''V...i...B...H...A...V...''''KO...'''SAMAY...ME..{..YAHA KA SAMAY...AK..''''BiNDOOOO''''RUP HAI...]...''YAHI..''GHANAT'MAK ...BINDOO..'''POONAH....AK...SAMAY'''BAN...KE....''U....T....S....A....R...''J...i...T...''''''''''''..''U..R...J...A...''''ME..POONAH...BINDOO{...YAHA YAH AAYAM...'''PRAKIR'N..''..''NIHARIKA'''''KA....''KENDRiYA...'''GOLAK..'''''B...L...A...C...K...HOL...'''''SAMYATITATA..KA.''KENDRIY....''''STHA_NOO...''''...[...YAD...PINDE...TAD...BRAM'HANDE....]

No comments:

Post a Comment