Thursday 28 February 2013


....OM...YAD'NEN..YADNYAMAYJYNT..DEWAHA..

...''YAGYA...=...''R...i..S..A..i..K..i..L''+..9..M...^..PQ''2''NAMAH...
HAWAN...YAGYA...AK..AISI..''WIDHHA...HAI...''JO..'''AAJ...KE...''L..i..m..i..T..E..D...__M..i..N..D...WALE...''BOODHHiJiVi..YO...KE'''SAMAZ..ME..NAHI...AAYEGI...
KYO..???....KYO...KI...'''YAH...WIDHHA...''A_N..L..i..M..i..T..E..D..'''__M..i..N..D...WALE...''SPIRICHHUAL...''WAiDiK..VEGYANiKO...KO...HI..SAMZEGI...
KYO...???
KYO...KI...''JO...''BOODHHI KE AAYAMO..''KO'''...SAMPOOR'NN...''VIDHHA..NHI..SAMZATE..WE...''JANTE...AUR...MANTE...HAI...KI...YAH..POORI..KAYNAT...''KISI...'BOODHHI_PRAMANYAWAD..WALE NE NHI ''i..S..H..A..V..A..R..''NE BNAI..AUR YAH..''ANEK...A.N.B.OO.Z.E''PAHELIYO..''SE BHARI HAi...

..y

No comments:

Post a Comment