Monday 15 July 2013

shLLLLOKKKK_mn

''शिस्न '''तोडा '''नित्य '''''
हाच '''योगी '''जाण '''सत्य ''''
'वेदांताची ''भाषा सत्य '''
गुरुकृपा कळावे _9 7

''वक्रतुंडाची ''पूजा ''
धूप दीप तेवढी ''छाया '''
''गजाननाची '''सारध ''''काया ''
गुरु कृपा कळावे _9 8

स्वाद अज्ञाच्क्रात पेय '''
अनावरणाचा __आवरण ''देय ''
''विवस्त्र '''झोपतो ''संदेह ''
गुरुकृपा कळावे _9 9

अन्त्रीक्षाची जी ''प्रस्तारता''
'नासिकेत '' ती ''विस्तारता
''प्रभावळीचि ''''अनुदेय्ता '''
गुरुकृपा कळावे ___10 0

षट चक्र ''नाडी ''रोख '''
कामना ''प्रश्वास ''भोग ''
''भोग _जागृत ''योग ''
''गुरुकृपा कळावे _101


''

No comments:

Post a Comment