Monday 15 July 2013

''mnchSHK

इडेत …प्रकाश ।नित्य ''
पृथ्वीत लोळावे सातत्य '''
''लाऊन ''नासिका बंध ऐसा ''
गुरुकृपा कळावे _76

पिंगळे सह सहवास ''
''पाण्यात ''झोपून ''प्रवास ''
प्रवासाचा ''पसारा ''
गुरुकृपा कळावे _7 7

सुषुम्ना _वृहद _वेग '''
रोखून ''अग्नीत ''आवेग '''
'स्वमिशिशुविदेहानंद ''संवेग ''
गुरुकृपा कळावे _7 8

वासनांचे ''पाय ''चार ''
चित्त . बुध्दी . अहं . दृश्य. व्यभिचार ''
श्वासावर ''करुन ''प्रतिवार ''
गुरुकृपा कळावे _7 9

दृष्टी ''सुशुम्नेत ''दंड ''
समानता ''आकाश ''प्रचण्ड '''
महाबंधाचा ''उद्रेक ''बंड '''
गुरुकृपा कळावे _8 0

आयुष्य ''''सोभाग्य '''जाळावे '''
''आत्म्यास '''नित्य ''पेटवावे ''''
''सुशुम्नेत '''ब ''द '''डा '''वे '''कैसे''?
''गुरुकृपा कळावे _8 1

दिव्य्गुरू '''''मानव्गुरू '''''सिद्ध्गुरू '''''

''ब्राम्हण ''अपहरण ''ठेवा ''सुरु '''

''अपहरणाची '''कला ''कैसी ''???

गुरुकृपा  कळावे _82

जगत ''हे ''केवळ '''''भ्रम ''''

सांगतो ।स्वमिशिशुविदेहनन्द ''परिश्रम '''

''देवी +गुरु ''कृपा ''घडला '''सत्य _ब्रम्ह '''

''गुरुकृपा  कळावे __8 3

हे … अजाण '''शिष्या ''''
गुरुसेवा '''हीच ''''भिक्षा ''''
गुरुविण ''''नोहे ''''दीक्षा ''''
गुरुकृपा कळावे _8 4


दीयते ज्ञानम ''विज्ञानाम ।''
''क्षीयते ''पाप ''राशय :'''
''तीच ''दीक्षा ''श्वास ''कृपेची '''
गुरु _सद्गुरुकृपा ''कळावे ''______8 5

ब्रम्हदंडाचे ''संवेग ''
'''रो ''उ ''न ''''पृथ्वीत ''आवेग '''
जप ''तपाचे ''ऊर्ध्व ''वेग ''
गुरुकृपा कळावे ।_8 6

''आई __बापाची '''सेवा ''
''रज ''''''रेत्साचा '''मेवा '''''
सेवेत ''भस्म ''पाप ''देवा '''
गुरुकृपा कळावे _8 7

ओंकार ''साधन ''पिंगला ''
''बांधून ''अग्नीत ''बंगला '''
''आत्म _मंथनाची ''कला '''
''गुरुकृपा ''कळावे ''_8 8

चित्त प्रवाहाचा ओघ '''
तेजाने बांधून वायू रोग '''
''तपश्चर्येत ''कैसा ''भोग ???????
''गुरुकृपा कळावे _8 9

''षटचक्राचे '''जे ''भेदन ''''
''अनाहत ''चक्रात ''करा ''क्रन्दन '''
ते ''''भेदन ….'''त्वरिता ''''छेदन ''''
''गुरुकृपा कळावे __9 o

'''आत्मानुसंधान ''तरवारे ''''
''सप्ताशत ''सहस्त्र '''नाडी ''''परिवारे ''''
''एक _पंचाशत '''दरबारे '''
गुरुकृपा कळावे _9 1

वाच्स्पतींचा ''होतो ''गजर '''
''मु ''ला ''धा ''र ''_खेचून _हजर '''
''करावे ''प्राण ''गैर _हजर '''
गुरुकृपा कळावे _9 2

''सम्यक रूपेण ''इडा ''
नाही _सुशुम्नेत _कोणती _पिडा '''
''विश्वोदरा ''नाडी ''तोडा ''
गुरुकृपा कळावे _9 3

''कुंडलिनी _जागृत ''गुरुकृपा '''
''रंक '''लगेच ''बनतो '''नृपा ''''
शब्दांचा __नाद _विद्रुपा '''
गुरुकृपा कळावे 9 4

समाधी वारणेत ''निजा ''
''हस्तीजीव्हेतली '''सजा '''
'''पारितोषिक _भ्रूण ''बोजा ''
गुरुकृपा कळावे 9 5

''अष्टांग _योग ''नव _भक्ती ''
''स्वमिशिशुविदेहानान्दाची ''शक्ती '''
''साम्राज्य _भक्ती ''शक्ती ''
गुरुकृपा कळावे _9 6
No comments:

Post a Comment