Sunday 14 July 2013

''''''A''V''A''H''A''N''A''M''_NA_JANAMI

आवाहनम ....

ना ...''जानामि '''...न ...जानामि ....

''विसर्जनम '''

''अ ''_पर्निकृत ''सज्ञा ''...+..''परिनितम _सज्ञा ''''=......'' O  ''...+ ' O ''.....

{...=.....''सर्व _कुछ  ''''..}

अन्कानाम _____वामतो __गति 

No comments:

Post a Comment