Monday 15 July 2013

shalokmaaanaaache

पडती सदा अक्षरे
महाभूता ''करा '''स्वाक्षरे '''''''
चित्ता …. करा '''निरक्षरे ''''
गुरुकृपा कळावे … _2 9

दिसती आकाशे नक्षत्र ''
''आत्मा ''देहाचे वस्त्र '''
करावे '''''''''''''''''''''''चित्त '''नि '''र ''व '''स्त्र ''''''''{निर्वस्त्र }''
गुरुकृपा कळावे _3 0

नवरात्राचे ''''''ज्ञान ''''
नवद्वाराचे '''विधान '''
नवधा '''भक्तीचे ''''सारस्थान '''
गुरुकृपा कळावे _3 1

मुखी वसे ''''सिद्धांत ''''
ऐकावे '''नित्य '''वेदान्त ''''''शिष्य जाणावा ''एकान्त ''
गुरुकृपा कळावे _3 2

सप्तशतीचा ''जो ''सार ''
बोला'''/'''आईका ''वारंवार '''
''षडरीपुंचा '''''परिवार '''
गुरुकृपा ''कळावे _3 3 

No comments:

Post a Comment