Thursday 2 May 2013

SHOOROOAAT..'BACHHA''O''GE TO...HI BACHHOGE

W''''E''''L'''L''

B'''''E''''G'''U'''N'''

'''..i..'''''S'''''

H'''''''A''''''L'''''F'''''

D......O.......N......E.....

..DOSTO....KAR'Y Ki SHOORROOVAT....

YAHi...KARY HAi  JUDiYE   ..YAH PROOTHHVi...'A''N''T''.i.''M '''''S'''A'''N'''S'''E'''

..G...i...N...'''R'''A'''H'''.i.'''     HAi..

OM H  2  O  NMAH

BHOO__MANDLiY OSHANiKARAN   BADHH RAHA HAi.....
KYA    AAP    ..KOOCHH BHOOL RHE HAi

No comments:

Post a Comment