Sunday 19 May 2013

''''''''''TRIPOORA____________________-SOONDARi
                                     T'''R'''.i.'''P'''O'''O'''R'''A'''.....................''   YOOG'MA''''''''''''

                                                     '      X      ''''''                     ''....................'''  SVOM_BHUTA '''

                                                 '''           Q           '''''                        ''....................''  NITY__AMB '''''''''''                                                                   ''                O               ''.....................'SHOONYA''NSH''

''''''''..JAB BHI ''MAN..+''MIND..''....' KE ' ANTR__'STHAPIT__URJAYE___' KSHARAN'

       HOTi              HAi                    '' UDVIG''NTA'''....KE.............'TRESH''KAN__

''''P'''A'''R''''A'''J''''.I.'''T'''____KARNE _LGTE HAi...''tab'''     ''yah...''tripoora__soondar__'Ansh se

''''''''''''''''m......i.....n.....D....''''''''''''''__me____p_r_a_g_a_t_''ho''.....''man''...ka...traN...hatati hai

No comments:

Post a Comment