Saturday 18 May 2013

VEGYANIKTA..+..''A_H_N_K_A_R_

''''JAB......BHi....''KABHi....''

''''A'''U'''R'''__JADA__''NUTAN__''SHODHA...'''

U..N..'''SIDHHAN'TO...'''KE...''''''''''''''''''V'''''''''''''''''.i.''''''''''''R''''''''''U'''''''''D''''''H'''H''A''

'''S'''H'''O'''D'''H'''H'''.i.'''T'''...........'HUA'....TO???????????????????????

''US...''POORANE..'''''

''S'''''.i.'''D''H''H''A'''N''T'''..{..'O'..}....

KACHARE...''JAiSE.''...F__E__N__K__{..DASTBiN..}

DiYA  JATA  HAi

No comments:

Post a Comment