Saturday 11 May 2013

kul'''kundlini

स्वकुल .....''अवं .........''अकुल ''''

कुल '''''''''''''''''निकुल ''''''''''''''''''''

अन्नंत ...उन्नत .......''निश्कुल .....''''

पथिग्रराहो ....''की .'''अधानाता ..'''जो संप्रेक्ष ...''सन __साधन ..''युक्त हो ...

''स्वर्ण __कर्निकाए ...भी जहा ....''अव्घतादिक ...''तन्व __वेत्तओमे ..''

निर्घुदिक ...''तन ..मात्रा ...बन ....उ '''प ''''सं '''हा '''ऋ ''''त '''...हो ...

{..मन    =  मन   c ...2 ......''ॐ ....H ...2 ...O ...नमः ...}

No comments:

Post a Comment