Saturday 18 May 2013

VIGYAN...=..AGYAN

ESE...................KABHi....

'''S'''.i.'''D'''H'''H'''A'''...NHi

KiYA...

JA

SAKTA

...KISI .......BHI ''''___..S''A''R''V''_M''A''N''Y''A''...........''SiDHHANT''..''KE''...ADHHAR...PAR...

JO.....''TARK_/..YA...''GHATNAO....''KI''...S...A...M...i...K_S...H...A...Y..E...'''

Ki.......JATi........... HAi...'''VAH..''SAMIKSHAYE...''JAB _TAK_...''S''A''T''Y''A''...''PRAMANIT..'''

HOTi..''HAi''...TAB_TAK_'''Hi.''...UNKi...'''''''V'''E'''G'''Y'''A'''N'''.i.'''K''A''T''A'''....''SATYA'''''

RHATi...''HAi..'''

No comments:

Post a Comment