Wednesday 1 May 2013

TADVAIRAGYAM

JIHASA YA DARSHAN_SRAVANA'DI'BHI'HI
...YAH        v...aI.ragya  yah keval sookhad ''a''n''u''k''u''l....ghatana.....aur...

K'''A'''L'''B'''A'''H'''Y'''A'''
ES...S...A...M...B...D...H..H..I...'''KI''..
A...N...A...S...A...K...'T...i..NHI  HAi
TO..KYA HAI VO..??????????????
VO HAi...
SHAN'Ti AVAM SOOKHA MILANE  KI  AASHA   SE..'''''  D....R....OO....S...H...Y...A...''

JAGAT..{..D..OO..N..i..Y..A..}KE  PICHHE ''MAN..'' USKE BAD '''''B'''H'''A'''G'''E'''G'''A'''

NHi....ES...TARHA...KI...''MAN..''KI...VAH   STHITI  HAi

No comments:

Post a Comment