Saturday 1 June 2013

kya

karan.....hai......'ki'....MANSIK''TA''''...............KE.....'P''E''S''H''A''N''T'''

KO

DOC......'SIRF''''

''N.....i...N...D...'..Ki'....d...a...v...a...y...e...''de'''de''''..kar__'a''p''n''a''.....p...a...l..l..a...'

''z...a...t..a...k.''  lete''....hai.....'''kya..karan...hai...ki....'a..i..s..e...'__peshnt_vo_log_''p'''''''oo''''''''r''''''''''.i''''''''''

tarha......' thik ''' nhi ''kar...P....A....T....E....

DOOOOOOOOOOOOOSTOOOOOOOOOOOOOOO____AK_VO_bhi_sansar___hai_

''j''a''h''a'''.....J''A''N''E'''.......'KE'......PAHLE.....''H'''A'''M''E'''....i ''' s'''....S'''A'''N'''S''A'''R'''...' ME '

''''''''''''P'''''''''''''''R'''''''''''''''A'''''''''''K'''''''''''T''''''''''''' i ''''''''''''S''''''''''...KARNi....'padati'''''..hai

No comments:

Post a Comment