Saturday 1 June 2013

4 minutes ago

om h20 nmah....' maynas _too am delta

' aamt0ar_par_log_''sirf'..bhoatik..'jivan''hi..jite...'hai'...'C''H''A''R''V''A''K''_ki._.t''a''r''h''a''__u''n''h''e''__lagta__hai..ki....'kha0''_pio_'moaj_karo_'
es..ukti..me..unka__vishvas_hota hai..'v''a''h''__poorn__y''a''t''h''a''r''t''h''_v''a''d''i_''b''a''n''k''a''r''_'''m''i''l''i''...hui....'L_I_F_E_..'KO..'..HI..
apna_antim_Lak'sh_samazkar_''a''p''a''n''a''__poor'n_jivan_vyar'th_gva dete hai....''L'''''''''''''''E''''''''''''''''''''''''''K''''''''''''''''''''.i.'''''''''''''''''N'''''''''''

            '''' JAB_BHi_''koi_sampoor'n_sad_sad_guru..'milta''hai..{ ? }..'tab''hi..unhe''is'''..f''i''j''i''k''a''l''_body+''ethar_body+'orra_body+'spirichuaL_body+'.matter_body''

ke'''''''''''''''''''''''''''''tatviy_vikirnadi_' L..............i............f.............e.............'_ka__vo_'tat'v_samaz_'Ata..hai....'j..o...''.......risaikiL..honevali_'trekshna0_

No comments:

Post a Comment