Saturday 30 March 2013

''A..P..R..0..K..S..H..A..''AN00BH00Ti

....''''''''a...u...r..''''
'''yah...a...n...00..b..h..00..t..i..
''k''i''s''i.'''
'''M...A...D...H...Y...A..M...{..M..i..D..i..A..T..A..R..}..ke..dvara...'''''''N''''''A''''''H'''''.i.''''
''a..A..T..i...''''........''e''s''e''...w..e,,d,,0,,..me..''A_P_R_0_K_S_H_A_N_00_B_H_00_T_'.i.'_..
'''k...a...h...t...e...'''hai...
EX.-..''..AaP...'SREE..'X'..HO../YA..SREE..'Y'..HO../YA..SREE'A'..HO../YA..SREE..B''..HO..'''Y'''A'''H''..
''K'''i'''s'''i''..ko..batana...nhi..''padata...
T..00..M..'''A''K''D''A''M...''G'''A'''H'''R'''E'''....A...N...D..H..A..K..A..R..{..DAR'K..}..ME..H0..'''T''O''
''''B'''H'''.i.'''{..TUM KH00D K0AN H0..YAH..T00MHE..''PATA..RAHTA..HAi..}
''es'''prakar'''..yah..''aat'matat''va...''y''a''h''.i.''...hamara..
..'''A_a_t'_m_a_..{..s0L.}
..''h...a...i....
yah..hame..''A..P..A..R..0..K_S..H..A..A..N..00..B..H..00..T..i..''''
..hoti...hai....

No comments:

Post a Comment