Thursday 28 March 2013

''0M..NMHA....''PAN''CHABH00TAY

''hamare yaha..vedik..kal..me...''pr00thhvi'''agni'''aakash'''way00''''jaL'''..enhe...hi...devta..mankar..p00chha...aur...p00Ja...''jataaaa..thha''
...''Aaj..yahi...devata..'''k...h...a...t...r...e...'''me...hai
'''khatra...''kinse../..kisase...'''hai
''khatra...''m...a...n...00...s...h...y...a...'''{..man..}..naaamke..''prani..{..??..}..se...
hai

No comments:

Post a Comment