Saturday 31 August 2013

''BHAVISHYA...+..?

भविष्य …

''म्हणजे  ''… त्याच …'''''''त्या ''''… दारात …. पुन्हा _पुन्हा _

''अड़कने ''''{ अटकना  }…

ज्या   '' दारातून '''तुम्ही ''''

''' आले __गेले __आहात '''

'' स्पेस / ब्रम्हाण्ड / ' अन्यन्यायण ''_क्षेत्र _/ किंवा ''अजुन'''काही '' परिभाषेतल ''/'''

'' एक ''व्योम ''टनल ''अशी ''आहे '''कि '''_ज्यात _'' घुसले _की _तेथूनच { ज्यात }''

''परत '''परत ''''तीच ''परताची ''व्योमिकृत ''…'अधानता ''

''= अद्न्यान ''कृत '' सांसारिक ''

No comments:

Post a Comment