Tuesday 27 January 2015

वेद''''_शुक्ल्यजुर

१..ईशावास्य'''
२...ब्रुह्दारंयक'''
३...जाबल''
४...हंस''
५..परमहंस''''
६...सुबल'''
७...निर्लम्ब'''
८..त्रिषिख'ब्राम्हण..
९...मन्त्रीका
१०...मण्डल'ब्राम्हण'
११...अद्वेयतारक'''
१२..पैगल'''
१३...भिक्षुक'''
१४...तुरियातक'''
१५...अध्यात्म'''
१६...तारसार''
१७...यद्द्न्यवाल्क्य'''
१८...शात्यायनि
१९..मुक्तिका'''

No comments:

Post a Comment