Tuesday 27 January 2015

वेद'''साम''''_++++

१...केन'''|२...छान्द्योग्य'''|३...आरुणिक|४...मैत्रायणी'''|५...सावित्री'''|६...जाबाल'रुद्राक्ष'|७..महत''|८..सन्यास''|९..अव्यक्त'''|१०...सूचिका'वज्र'''|११...कुण्डिका'''|१२...जाबाल'दर्शन'|१३...वसुदेव्ग'''|१४...मैत्रायणी'''|१५...मैत्रेयि'''|१६....योग'''
१७...सक्स|१८...अक्रम|१९...लक्ष्य्न|२०...कृत्यों''''|२१...कर्व्नत'''|२२...पिल्न्विज'''
                                               
                                               '' + ''''

१...वहन''''
२....निमिज'''
३...लिक्शो'''
४...ब्रिनियो'''
५....कर्वज'''
६....मिन्र्घिग'''
७...पर्देक्ष्ण''''

No comments:

Post a Comment