Tuesday 27 January 2015

वेद''''कृष्ण'यजुर्वेद'''

१..कठ्वाल्ली|२...तयतारिय|३....ब्रम्ह'''|४...केवल्य|५...शेताम्बर'''|६...गर्भ''|७..नारायण''|८..अमृतबिन्दु'''|९...अम्रुत्नाद|१०...कालाग्निरुद्र|११..क्षुरिका|१२...सवसार''|१३...शुक्र'रहस्य'''|१४..सरस्वती'रहस्य'|१५..योग्कुन्डली''|१६..अक्षि'''{९९९०^८१०}'|१७..कलिसंतरण''|१८..कठरुद्र''|१९..रुद्रराहस्य'''|२०...प्रनाग्निहोत्र'''|२१..वराह'''|२२..
पंच्ब्रम्ह''''|२३...एकाक्षर|२४...अवधूत''|२५...योगशिखा''|२६..स्कंध'''|२७..दक्षिणामूर्ति'''|२८..शारीरिक'''|२९...ध्यानबिन्दु''|३०...ब्रम्हाविद्या''|३१...तेजोबिन्दु'''|३२...

No comments:

Post a Comment