Tuesday 27 January 2015

वेद''''''अथर्व'''

प्रश्न''''१_माण्डुक्य''_२''वृह्क'मिल'''_३''मुंड''_४'''नृसिंह'तापनीय_५''हयग्रीव'''_६''दत्तात्रेय'''_७''गरुड़_८''गणपति_९''भावना''_१० ...भस्म'जाबाल''_११...त्रिपद'विभूति'नारायण''_१२'''शाण्डिल्य_१३'''शरभ''_१४''रामरहस्य_१५'''सूर्य_१६'''वृह'ज्जाबाल_१७''अन्नपूर्णा''_१८''तापनीय''_१९''परमहंस'परिव्राजक'_२०'''नारद'परिव्राजक'''_२१...आत्म_२२..त्रिपुर'तापनीय''_२३..परब्रम्ह'''_२४...कृष्णा''_२५''हय्ग्रिव_२६...देवी''_२७''सीता''_२८''पशुजात'''_२९''महावाक्य'''_३०'''गोपल'तापनीय''_३१...अथर्व'शिक्षा'
३२...'मर्क्लक्षीय'''
३३..मर्त्यो'व्रह्ज्जिक'''
३६७७''''जन'रहस्य'तपित'''

No comments:

Post a Comment