Sunday 28 April 2013

TAT'VAR'THH_T''VAM

YAH    20  TAT'VO KA KOOL  ROPIT  VRUTTI KA   SHVAS  HAI
JO
AADHHI_KRIYA_P...R...A...N...N...A...Y...A...M...''
DVARA....''J'''A'''G'''R'''00'''T'''...HO SAKTA..{..HOTA Hi HAi  ''100%..}
..ES...V_i_V''_A_R_D_H_H_A...
PRAN..{..JO U'''P'''T'''A'''T'''V''A''....HAi..}
KO '''H'''A'''''S'''''T'''''.i.'''__K'''R'''.i.'''Y'''A'''
VARA ...JAAAAGROOT  {..UPYAM__PAHHATi..SE...}
KARNE SE   ''A_D_H_H_i_..''V...E...S...H...i...K...A..._SHakTi..{..BAT0''POWER...}
PRAP'T HOKAR VAH ''VYAK'Ti...
K...R...E...T...A...R...''BAN JATA HAI

No comments:

Post a Comment