Saturday 13 April 2013

MEMRi..AUR..MiND..MAN

HAMARi...MEMRI...'''SIRF..KISI..PNYL_GLND..YA..OFEJ XINN..PE.NHI HAi..wo..bhitar...se...''b'''h'''.i.'''t'''a'''r'''...ke...
o'''''''''''''x'''''''''''''''..i..'''''''''''''''j'''''''''n''''''''''
k_shetriy__prnli...aur..parmanali...ka...''rasaswadan..karte..krte...
''''''''''''''''''''''''''''''''''vijn..trek__shaniy...''u...t...p...r..e....r...a...n...a...'''0''ka..sah_sambandhh..sthhapit..karti..h00i

m......a...n..._____m'''''''..i..''''''''''''n''''''''''''''D'''''''''''...........ki..trek_sha_na'''0'''..ke...ban''dhh...

enhe...vyapakta....se...
V''''''''''''Y''''''''A'''''''''''P''''''''''''''A''''''''''K..
KARTi..hooi...
harmon''siy__utprejnat'mak...''manko..''ko...

'''''''''V....i....s.......t....r..00......t......

upLbdhhi..ayamit deti hai

No comments:

Post a Comment