Thursday 4 April 2013

...swa''stino indra...vr00dhhasravaha...

...swa''stino...p00sha..vissh'vavedaha...
swas'tin0..starksh0...
...es...mantra...me....HAMRE...''FiJikaL...b0dy...me...j0...
'''.i..''n...d...r..a...'''hai...
nasika..kar'n..m00kha...netrra...''hast...pad....'''..upasthh...''vagereh....
yah...''kip_fit..''rahe...taki...ham....
..S...A...M...A...J...i...K...'''__GAT i V i DHH i YA...'''
P00SHA...=..''_K_A_L_Y_A_N_''Y00K'Ta...rahe
jisase.....
ARiSH'TANEMi...''
HAMARE ANDAR KE VE '''SHATR00..'''
JO..HAME...HAMESHA....''UTTE_JiT..KAR...''...
MAHE ...''bram'hand ke prati...''G'''A'''.i.''R'''_J..'''.i.''M'''M'''E'''D'''A'''R''....
BANATE  HAi...un ka nash h0

No comments:

Post a Comment