Tuesday 30 April 2013

B...H...A...V...A.....


  BHAVA   YANE  SIRF   JAGAT   KE   '''P'''A'''R'''G'''V'''A'''S'''A'''N'''

KI  VAR''NIKAO  KA MANAK NHI HAI  YAH  AK

U''''D''''A''''T''T''A'''......JIVAN  PRANALI  KA 

U....P....A....S...A...N..'...G....A/

DD''''Y''''O''''T''''A''''K'''

HAI

No comments:

Post a Comment