Monday 15 April 2013


 seconds ago

..d..e..v..i..L..___par''tikalss

..''mr00ty0..rit_kranti.da..nam..shaktirisha..taya..hata...''passh...saLiL..rajasy...bhratr00sstav..parigrahe....
.......aaj...B....H.....i...'''M'''A'''H'''..i..'''S'''H'''A'''S'''00'''R''''....J...i...N...D...A...___H...A...i...'
...TANAL...KE..ANDAR..JO...''SHODHHA..KI..PRAKRIYA..YE..HOOi...VAH...{..U'''S'''A'''N'''E'''..}..MAHiSHA..S00R...''KO''..
J...i..N...D...A...'''....SABIT KAR DIYA....
VAH...KOi..i..S..H..V..A..R..i..Y..A..''PARTiKLSS..NHi..THHA..
VAH...THHA...''AK__THHAKi..HOOi..VEGYANiK..PRAKRiYA..KA...''HATASH''''''..A..N...S...H...A..''
VAH...''''T''''E''''C''''N'''0'''L'''0'''J'''i'''..KA...SHODHHA...JO..BHAVISHY...ME..AK__MASHiNi..''SAN_SKR00Ti..''KO.JAN'M..DEKAR..
AAKHiR.....''S...A...M...P...00...R..'..N...__MANVATA...KA...ViNASH

No comments:

Post a Comment