Friday 12 April 2013

''''''''O''''''''''

........................'''''0''''..............
YAH...SH00NYA...KA...''AHAR_GANNA'K...AUR...NIHAR_GANNA'K...TATVIY...VARGA...HAI...
J0
.......PRASF00TIT.._A_PRAS_S_T00_TiT...VYAKHYA''0'''..KA..

''''''''''''''A___S__H__00__N_Y_i_Y_A.....''''' 0 ''''''....HAI
J0...P00R''NAT...P00R''NA__MADAY....
KI...PARiT0SHiK____SAGYA......___H___A____i...
JISAKE....DVARA....U''''D''''A''''T'''T'''__AUR___A..N..00..D..A..TT...''A_N_00_SY00T
...PRA___MAR__J_i_YA.....
PRA_VASTAN00...''U''''''''''N''''''..i..'''''v''''a'''''''''r'''''''''s'''''''''''''...me...APNN....
ASTIT'V...

No comments:

Post a Comment