Tuesday 9 June 2015

व्याकरणम.....'अवश्य'''पठीत्व्यम..........................

 1}  दिवादीगण
अस्धातु....प्रथम'पुरुष''___आस्ताम ...........आसाताम ...........आसन्ताम...' LANG'S..'_'Excipients...837

रहस्य'प्रधान' शब्द_जो_कोडवर्ड_द्वारा_भी_अभिसिचेव्न''ही''''
क्यो_कि_व्याकरण''कि''अन्त्श्चेज्वितता''हि''प्रमाण''ही''कि'''
चेतना_शब्द_संख्या_+ दृष्टी=

No comments:

Post a Comment