Tuesday 10 December 2013

bhumandliy.................

सर्वसंक्षोभन

मात्रा
दीर्घा
सन'मात्त्रा ''
विजभनेमी
उर्ध्वगामी
संक्षोभनात्मक _सी _ओ _टू __…
वर्ग'अत्पृतॊ 'का' विशेषात्मक ''
संगर्हण __ { अहर्गण ___विपलोचिका _}…+

भू'''मंड ''लिय ''' ओष ''नि ''करण '''

आप वर्गीय '''' हवाए ''''{ climate ''''CHANGE ''}

No comments:

Post a Comment