Saturday 9 February 2013


SAMAY...TiME...AND...PRAN...72OOO..VHEN'S..

..;;;;;P..R..A..K..A..S..H..'''+...D..V..A..N..i...+...''AA..K..A..S..H..A...''''TAT''Va''''...''1..PRAKASH...YAH...''SURY...KE...''MAGNO'''=...HELIYAM...''KI...''KRIVIJ.......NJHARIKA......2...DVANi'''''''YAH....SAMAN__WAYOO...+..''A''PAN..WAYOO..''''KI ..''PRAG__ROOR..SANGYA...KA    '''''''..KSHE''TRA..''+..' ''D...E...S...i...B...A...L...'''''''''..3...'''AA..K..A..S..H..A..''TAT''Va'''...YAHi...yahI....'''WAH SAMWEDOK''T..''RANAYNI..RiCHHA...''OM OM OM ..VGRA,,GRO..KVAT..TATATARO...''GUNG........MAHODYO..HO..O..''''''EN TIN KI''AADHHAR__PRAK'V..KSHETRI....''MATTERR...JO ;;SWAR KI ''AADHHANTA ME PRAGT__A_PRAGAT HAI..YAH NIR'MAN KARTA HAI ....'''''''''T....i....M....E....{...SAMAY..}...KO....

No comments:

Post a Comment