Wednesday 6 February 2013

...''BAi..NO...''{...''BRAM'HA...''}....BRM'HA-DEV'''+PRYAWRN..


...''BAi..NO...''{...''BRAM'HA...''}....BRM'HA-DEV'''+PRYAWRN..

..''ES..AAKASHGANGA'O'' KI KRIVI'J..MAG'NA..'''belt..filD..''ME ..JO''MAtteR''HAI...''WAHi..'''HAMARi...''fiJiKAL-BODY...ME''....WHiTEMTTR-GREMTTR..''ME......'''Y..A..D...'PiNDE''...T...A...D...''BRAM''HA''NDE''...ES...'''WED-MAN''TR'''KI...SANG_GHOSHANA'''''ME'''PRAS'FOOTiT'''HOTi..HAI'''.......AUR YAHI....''KRIVIJ..=''BAiN0''Bindoo_xxxx'''...pruthvi ke ''watawrn..me'''O...J...O...N...'''KSHETRA ME''NIYMAK''HOTI HAI...''YAHI WO '''BRAM'HA..TAT'V...PARYAWARN..KO..''STE_BiLAiJ...'''KRTA HAI...

No comments:

Post a Comment