Tuesday 26 February 2013

A..TIITYOOD../LMITYOOD..+..'UNIVRSS

...A..K..SHA..N''SHA...''RE..KHA...N''SHA...'''....U...I...V...A...R...S...A...L...''' ME '''D..I...K...O...D...''' KRNE VALI..AK..A..i..Si...PRANLI..HAI..JO..'''KISI BHI ...SHA''HAR...''GAV...''K..SHETRRRA...KO...'PHCHHAN''KAR...''U n k o ...i...d..'''pradan kare...AB...''JAB''''HAR ''K_SHETRRA..KI..''MGN0..eLeKtrree...'krrivj...fild...'''A_L_A_G...''A_L_G...'''RHTEE HAI ..''''T..A..B...''''.........n..i..h..a..r..i..k..a..''o..''se AAne...waLi.....___w..e..w''j..{..ya..'u..l..k..a..p..i..n..d..ke..''tookde...}...jo.teji se ''P.A.R.M.A.N.OO.'''..BAM..KI..TRHA..GIRTE HAI ...TAB...''UNKI.../..YA UN ..wew'j..ki..'''prastarnn...F..R..i..k..w..e..N..S..i...''''YA'''....ENKA..PRINNMIT..KSHETRR...'apni phchhn chhodkr...ATIITYUD...LMITTYUD...''''k..i...''....__i...d....''ki jrrur..''wat'''lAGATA HI HOGA N

No comments:

Post a Comment