Monday 20 May 2013

aham..veshvanar

'''vishv ka .....sarv'sreshtha..............jo hai.....yah...'vedo..'...me..'''veshvanr....''

mana...gya hai....''isaka..'AG'ni...'se...kya...sambandh..''hai''...

sambandha....=...''A_G_N_i_...''  jathhrag'ni...'/...'DAK'shinag'ni..../..Avahanag'ni..../...

'''''''''''ved_vigyan_smrut_..''yah....'C..........................H......................................' 4 '

                                                  ''''  SE            '          _ sambandhit    hai

  {  dekhe...samved..''ranayni''sutr..}

No comments:

Post a Comment