Sunday 24 March 2013


''T.S.W.R.i.M.H.i.L.S.O.H.i.K.S.C.H.H.U.A.N.Va.i.n.d.d.e.h.i

trilokchhnda..swmishishuvidehanand..
''di0xi..nclik..asid.....fijikl b0dy..dvara..''niyntrrit..''yah...bramhandiy..tat''va..
'''sirf...nam..k.sahare...hi..''chhalta'''..hai
yhi..''__2...m...'''^'''..t..2..k0..
''''L...i...k...v...i...d...'''
deta..hai

'''''jagat...awam...vish'va..g00roo...trril0kchhnd-Akhndanand..+..'

...RAHASY...YAH HAi...KI...J0...TRRLOKCHHND..HAi...vahi...''shishuvidehanand._A.khandanand..sarswati..''X...X...i...
sh...trr..i..il0...sh..k..u..chh..v..c..hh..i..n...d..a..e...hanand

''..jag

No comments:

Post a Comment