Thursday 25 June 2015

धातु...........'तव्यत_अनीय_प्र्त्यान्त____++++++++++++

धातु'''''''''''''''''''तव्य''''''''''''''''''''''''''''''''''अनीय''''''''''''''''''''''य'''प्रत्यांत '''रूप............
पठ____पठितव्य _____________पठनीय_____पाठ्य
भू______भ्वित्व्य _____________भवनीय_____भाव्य
गम __________गन्तव्य________गमनीय____गम्य
नी___________नेतव्य__________ग्य्नीय____नेय
ची____________चेतव्य__________चयनीय______चेय
कृ__________कर्तव्य___________करणीय_______कार्य
चर_________चरितव्य__________चरणीय_______चर्य
दा_____________दातव्य___________दानीय______देय
पा______________पातव्य__________पानीय______पेय
भुज_______________भोक्तव्य________भोजनीय______भोज्य
छिद______________छेतव्य________छेदनीय ________छेद्य
दश___________द्रष्टव्य____________दर्शनीय________दृश्य
श्रु_____________श्रोतव्य____________श्रवणीय_______श्रव्य
भिद ______________भेतव्य___________भेद्नीय______भेद्य
कथ______________कथित्व्य_____________कथनीय_____कथ्य
पूज______________पुजितव्य_____________पूजनीय________पूज्य
लभ____________लब्ध्व्य_______________लभनीय__________लभ्य
जप_______________जप्तव्य____________जपनीय___________जप्य
सह______________सोढव्य_______________सहनीय____________सहय
आप____________आप्त्व्य_______________आपनीय_____________आप्य

No comments:

Post a Comment