Monday 15 July 2013

''shlkmnch

मुळात ''जो ''मूलाधार
त्याला '''''''''''''''''''''''''''''''''नाही ''परिवार ''''
पद्म _सिद्धाचा '''प्रकार '''
गुरुकृपा कळावे ''''_3 4

सेवा हाच पाया ''
''दिसती ''तेथे ''महामाया '''
सद_गुरूंची ''तीच '''छाया ''
गुरुकृपा कळावे _3 5

नाग _नारायणाचा _भाऊ ''
द्यावे ''मूलाधारात '''त्याला '''खाऊ '''
त्यास ''सहस्त्रारात ''पाहू_पाहू ''
गुरुकृपा कळावे _3 6

दीप अग्नीचा किरण '''
त्यास ''नाही ''मरण '''
सान्गे ''स्वमिशिशुविदेहि ''''शरण '''
गुरुकृपा कळावे _3 7

नाम सागराचा ''डोह ''
त्यात ''नसावा ''कोणी ''मोह
क्षय ''''करिता '''डोह _मोह '''
गुरुकृपा कळावे _3 8 

No comments:

Post a Comment