Friday 14 June 2013


man....=man...si...'''2'''...nd univrsss

.....aapka...man...=..''sol...'''.....4329....'''pinia''zik...''A...L...i...m...e...n...t....o...''''se bana hai....no.'''1'''....'''KRKIJ...=..''BHOJAN...KA...WO...'ANTiM...BHAG...JO....'''BONMRR...K....SRSKNDLIY....''LYOOKONIMA...''ME...''WAYOO...SADROO_SHY...''BAN'''__HO JATA HAI...NO..''2'''BHOJN KA WAH...HISSSA...''JO..''''_KARBOHYDRED...SGYA'N''SHA...'''ME...''A_K_A_T_''m_ROOP...''...SNYJIT  HOKR BHI...''ANOO_PRERIT..''''''Hi..''''RHTA  HAI...NO...'''3'''''''BHOJN..''KA...WAH....HISSSA...JO...''''A...P...A...N...E...__AA...P...'ME....HI....{.._..._...+..}...KHPP..JATA...HAI...NO...'''4'''..YAH VIVIDHHA..KSHETR HAI

No comments:

Post a Comment